Zagovaranje dječjih prava

Zagovarački projekti SOS-a - Priprema za izlazak iz sustava skrbi

Projekt Priprema za izlazak iz skrbi – Sustav koji odgovara i stručnjacima i mladima namijenjen je stručnom osposobljavanju različitih stručnjaka za skrb o djeci koji rade s djecom ili mladima tijekom njihova izlaska iz sustava skrbi ili koji su zaduženi za dobrobit mladih osoba.

Projekt je sufinanciran od iz sredstava Europske Unije, čija ukupna vrijednost projekta iznosi 929.562,01 eura, a prijavljen je u partnerstvu između SOS Kinderdorf Internationala, Celsisa, Eurchoilda te 5 SOS nacionalnih udruga iz Španjolske, Italije, Latvije, Litve i Hrvatske.

SOS Dječje selo Hrvatska zaduženo je za provedbu svih projektnih aktivnosti u Hrvatskoj, u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu, Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske komore socijalnih radnika.

S ciljem poboljšanja ishoda za mlade osobe koje izlaze iz sustava skrbi, projekt stavlja naglasak na sljedeće potrebe:

 1. Nedostatak znanja i alata među stručnjacima za skrb o djeci kad su u pitanju dječja prava i priprema mladih osoba za izlazak iz sustava skrbi.
  Preliminarno prikupljanje podataka provedeno među stručnjacima za skrb o djeci u sklopu projekta 'Trening stručnjaka koji rade s djecom u sustavu skrbi' [Training Professionals Working with Children in Care; JUST/2013/FRAC/AG/6243] pokazalo je da stručnjaci za skrb o djeci ne znaju kako integrirati pristup utemeljen na dječjim pravima u svoj rad. Isto pokazuje i procjena potreba provedena u zemljama partnerima, koja naglašava nedostatak raspoloživih edukacija kao jedan od glavnih razloga za nedostatnu osposobljenost na ovom području, zajedno s nedostatkom usluga produžene skrbi po mjeri korisnika za podršku mladih koji započinju samostalan život.
 2. Nedostatak ciljanog djelovanja na nacionalnoj i lokalnoj razini koje bi odgovorilo na konkretne potrebe mladih koji izlaze iz sustava u skrbi, na području službenih politika i u praksi.
  Procjene potreba također su utvrdile nepostojanje nacionalnog okvira za izlazak iz sustava skrbi, koji uvelike doprinosi lošim ishodima za korisnike koji napuštaju sustav skrbi. Primjera radi, u Hrvatskoj nema minimalnih standarda za pripremu izlaska iz sustava skrbi u nacionalnom sustavu skrbi za djecu, dok se u Italiji procjenjuje da dobrom dijelu (62%) korisnika koji napuštaju sustav skrbi prijete siromaštvo i isključenost zbog nedostatka nacionalnih i regionalnih mjera za podršku mladih tijekom tranzicije iz sustava skrbi.
Cilj ovog projekta je odgovoriti na te potrebe osposobljavanjem stručnjaka za skrb o djeci integriranjem pristup utemeljen na dječjim pravima u svoj rad tijekom pripreme za izlazak iz sustava skrbi (konkretan cilj).

Nadovezujući se na materijale i iskustvo stečeno tijekom treninga stručnjaka koji rade s djecom u sustavu skrbi, edukacije usredotočene na izlazak iz sustava skrbi održavat će se na nacionalnoj razini kako bi stručnjaci za skrb o djeci naučili integrirati pristup utemeljen na dječjim pravima u svoj rad te djecu i mlade na najbolji način pripremati za izlazak iz sustava skrbi.

U projekt će biti uključena nadležna tijela, s obzirom na to da su ona ključni dionici za provedbu okvira za izlazak iz sustava skrbi usmjerenog na djecu i sustavno održavanje edukativnih aktivnosti. Sedamnaest aktera na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u svih pet zemalja partnera već podupire projekt. Očekujemo da će se u projekt uključiti i mnogi drugi, preko projektnih sastanaka te tijekom izrade i razmjene nacionalnih preporuka za rješavanje nedostataka u procesu izlaska iz sustava skrbi, njegujući partnerstva koja omogućuju provedbu na svih razinama.

Ovaj projekt namijenjen je rješavanju uočenih nedostataka i izazova u politici i praksi vezanoj za izlazak iz sustava skrbi u sklopu postojećih sustava zaštite djece/skrbi o djeci u zemljama sudionicama, te izradi materijala, programa treninga i preporuka za osiguravanje kvalitetnije podrške i kvalitetnijih ishoda za mlade tijekom njihove pripreme za samostalan život. Taj će se cilj postići osposobljavanjem stručnjaka za skrb o djeci koji rade s mladima na pripremi za izlazak iz sustava skrbi, čime će se povećati njihova sposobnost da podržavaju djecu i mlade smještene u raznim oblicima skrbi kroz pristup utemeljen na dječjim pravima. To će za rezultat imati kvalitetniji pristup praksi za stručne djelatnike te kvalitetnije ishode i podršku za mlade koji izlaze iz sustava skrbi, osobito na područjima vezanima za obrazovanje, osobni razvoj, zdravlje i zapošljavanje.

Ovaj projekt oslanjat će se na iskustvo projektnih partnera u kreaciji i izvođenju edukacija za stručnjake za skrb o djeci koje će ih naučiti kako da integriraju pristup utemeljen na dječjim pravima u svom radu, te kako da najbolje pripreme djecu i mlade za izlazak iz sustava skrbi. Primjenjivat će se metodologija 'treninga za trenere’ kako bi se osigurala široka primjena kreiranih alata i edukacija.


Participacija mladih ima presudnu i integralnu ulogu u svim aktivnostima u sklopu projekta, prema Lundyjevom modelu participacije. Mladi će biti uključeni u sve aspekte evaluacije, izrade materijala za trening, stvaranja okvira za izlazak iz sustava skrbi, kao i u diskusije. Sve aspekte koji se odnose na participaciju mladih usmjeravat će i pratiti članovi tima kojima je participacija uža specijalnost.

Projektni partneri u radu će se oslanjati na svoje mreže i partnerstva na europskoj i nacionalnoj razini kako bi osigurali kvalitetnu distribuciju rezultata, promicali promjenu u politikama i u praksi te omogućili daljnje održavanje treninga.

Opći cilj je uvesti kulturu utemeljenu na dječjim pravima u sustave za zaštitu djece, čime se poboljšavaju ishodi za djecu i mlade koji se pripremaju za izlazak iz sustava skrbi.
Konkretan cilj je osposobiti stručnjake da integriraju pristup utemeljen na dječjim pravima u svoj rad, naročito kad je u pitanju priprema za izlazak iz sustava skrbi.

Ti ciljevi ostvarit će se kroz provedbu ovih aktivnosti:

 • Preliminarna procjena, kako bi se prikupile informacije o sustavima i uslugama zaštite djece i skrbi o djeci u kontekstu izlaska iz sustava skrbi, o razvoju kadrova i potrebama za izobrazbom
 • Kreiranje alata za izlazak iz sustava skrbi, metodologije treninga i priručnika
 • Trening glavnih trenera iz pet zemalja sudionica
 • Izvođenje treninga za niz stručnjaka koji skrbe o djeci, u pet zemalja sudionica
 • Izrada smjernica za nacionalnu politiku te općih okvira za izlazak iz sustava skrbi
 • Participacija mladih je integralna, a organizirat će se kroz formiranje različitih grupa mladih eksperata u zemljama uključenima u projekt

Osobe koje će imati neposrednu korist od projekta su:

 • 11 glavnih trenera
 • 400 stručnjaka za skrb o djeci iz pet zemalja u EU: vodilo se računa o tome da se obuhvati što je moguće više stručnjaka, istovremeno provodeći najkvalitetniju nastavnu metodologiju koja se temelji na spoju treninga i mentorskog rada, kako bi se postigli što uspješniji ishodi
 • 130 mladih bit će neposredno uključeno u projektne aktivnosti

Posrednu korist od projekta imat će preko stotinu nevladinih udruga, lokalnih, regionalnih i državnih tijela, akademskih ustanova, ustanova Europske unije i tijela Ujedinjenih naroda, jer će nastali alati i njima biti na raspolaganju.

Projekt je osmišljen da ostvari rezultate na četiri područja:

 • Rezultat 1: Glavni treneri stručnjaka za skrb o djeci uspješno su prošli edukaciju o tome kako podučavati i primjenjivati pristup utemeljen na dječjim pravima u svojoj praksi, s naglaskom na izlasku iz sustava skrbi.
 • Rezultat 2: Stručnjaci za skrb o djeci bolje su osposobljeni za primjenu pristupa utemeljenog na dječjim pravima u svojoj praksi, s naglaskom na izlasku iz sustava skrbi.
 • Rezultat 3: Mladi su svrhovito sudjelovali u izradi treninga za stručnjake za skrb o djeci i politika o izlasku iz sustava skrbi koje se odnose na njih.
 • Rezultat 4: Stručnjaci za skrb o djeci i nadležna tijela preuzela su odgovornost da sustavno primjenjuju trening o dječjim pravima za stručnjake za skrb o djeci i da se ozbiljnije posvete integriranom pristupu sustavu zaštite djece.

Glavna ciljna skupina su stručnjaci za skrb o djeci, kojima će ovaj projekt pomoći na sljedeće načine:

 • 1. Nova znanja i vještine, kroz sudjelovanje u nacionalnim treninzima s kolegama, te korištenje alata za izlazak iz sustava skrbi u svakodnevnoj praksi
 • 2. Prilika da čuju povratne informacije i mišljenja mladih koji imaju iskustvo boravka u sustavima skrbi o tome kako se mogu poboljšati podrška i prakse koje se provode tijekom izlaska iz sustava skrbi
 • 3. Poboljšana radna praksa kroz provedbu sveobuhvatnog okvira za izlazak iz sustava skrbi koji na prvo mjesto stavlja djecu

Ostvarenje ovih rezultata značit će da će stručnjaci za skrb o djeci dobiti alate i metode te poboljšati svoju praksu s djecom i mladima kroz primjenu pristupa utemeljenog na dječjim pravima koji najbolje interese djeteta stavlja na prvo mjesto u njihovom radu. Stručnjaci za skrb o djeci također će biti bolje opremljeni da najbolji način pripremaju mlade za izlazak iz sustava skrbi, kako bi osigurali njihovu nesmetanu i održivu tranziciju iz sustava skrbi. Nadalje, djeca i mladi također će doprinijeti projektnim rezultatima i od njih imati koristi jer će dobivati kvalitetniju podršku tijekom skrbi i sve do osamostaljenja.

Rezultati stručnog osposobljavanja poboljšat će sustave zaštite na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini putem integracije dječjih prava u praksu stručnjaka za skrb o djeci i rješavanjem prepoznatih nedostataka u procesu izlaska iz sustava skrbi. Promicanjem i jačanjem multidisciplinarnog pristupa u procesu izlaska iz sustava skrbi, podići će se razina zaštite dječjih prava s naglaskom na obrazovanje zapošljavanje i rješavanje stambenog pitanja kroz suradnju s kreatorima službenih politika i donositeljima odluka.

Ovaj projekt sufinancira Program prava, jednakosti i državljanstva (REC) Europske unije.

Odgovornost za ovaj sadržaj leži isključivo na SOS Children's Villages International. Europska komisija nije odgovorna za bilo koje informacije koje su ovdje sadržane.

Priručnici:

Praktični vodič

Praktični vodič je razvijen kao materijal za sudionike koji sudjeluju u treningu stručnjaka "Priprema za izlazak iz skrbi". Njime se nastoji promicati napredak u praksi, potaknuti refleksiju i pružiti sadržaj o tome kako najbolje planirati prijelaz u neovisnost za mlade i s mladima, te im pružati podršku tijekom i nakon izlaska iz skrbi.

Praktični vodič namijenjen je:

 • Da predstavlja poboljšanja u praksi
 • Da motivira na preispitivanje
 • Da pruži konkretne materijale za rad

Praktični vodič možete preuzeti ovdje.

Trenerski priručnik

Trenerski priručnik nastoji podići svijest o sadržaju Praktičnog vodiča, izgraditi znanja i vještine za podršku mladim ljudima kroz proces napuštanja skrbi i pomoći sudionicima treninga da razumiju i razvijaju neke od alata koji su od pomoći u procesu napuštanja skrbi. Master treneri moraju proći obuku trenera prije no što krenu u realizaciju nacionalnih treninga kako bi mogli osigurati kvalitetu treninga i primjereno upravljati uključivanjem mladih ljudi s iskustvom života u skrbi kao suvoditelja treninga.

Trenerski priručnik namijenjen je:

 • Da pomogne u korištenju sadržaja praktičnog priručnika
 • Da podiže razinu znanja i vještina potrebnih za pružanje podrške mladima koji prolaze kroz proces izlaska iz skrbi
 • Da pomogne sudionicima treninga da razumiju te da razviju neke od alata koji su korisni u pripremi za izlazak iz skrbi

Ukoliko ste zainteresirani za Trenerski priručnik, molimo Vas da nam se obratite na sljedeću mail adresu Kresimir.Makvic@sos-dsh.hr

Novosti

Objavljeno:
četvrtak, 02.07.2020.

Ljeto u SOS Dječjem selu Ladimirevci

S početkom srpnja, najtoplijeg mjeseca u godini, u SOS Dječjem selu Ladimirevci službeno je započelo tradicionalno “Ljeto u Selu”!

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
utorak, 30.06.2020.

Javni poziv trenerima na projektu

Otvaramo javni poziv trenerima na projektu - "Skrb temeljena na znanjima o traumi"! Ljubazno molimo sve zainteresirane da svoj životopis i motivacijsko pismo pošalju Ljiljani Ban, asistentici na projektu, na e-mail adresu ljiljana.ban@sos-dsh.hr. Molimo Vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 15.7.2020. Kandidati koji uđu u uži krug bit će pozvani na razgovor.

Saznajte više

Novosti

Objavljeno:
ponedjeljak, 29.06.2020.

SOS predstavnici – srce na terenu

Život i rad u novoj svakodnevnici, u doba koronavirusa nikome nije lak. No naši SOS predstavnici i dalje hrabro i sa smiješkom izlaze na teren i misle na naše mališane.

Saznajte više