fbpx

Brojne usluge i programe nastojimo financirati prijavljivanjem projektnih prijedloga na europske, nacionalne ili lokalne natječaje, a jačanje kapaciteta stručnjaka uvijek je sastavni dio aktivnosti naših međunarodnih i nacionalnih projekata.

Veliku pažnju pridajemo edukaciji naših stručnjaka i suradnika koji svakodnevno rade u našim programima, ali i stručnjaka partnerskih organizacija, jer snažno vjerujemo da ulaganjem u znanja i vještine stručnih djelatnika koji se brinu o djeci i mladima pospješujemo kvalitetu programa i usluga koje im pružamo.

Kako bismo zadržali postojeću vrlo visoku razinu kvalitetu rada, ali i stekli nova znanja i pratili inovativne spoznaje, metode i tehnike nastojimo našim stručnjacima i stručnjacima partnerskih organizacija osigurati različite edukacije. Nekoliko je najznačajnijih međunarodnih projekata putem kojih su provedene ključne edukacije čije standarde rada i metode stručnjaci svakodnevno primjenjuju u svom radu:

 • Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece – integriranje praksi temeljenih na znanjima o traumi u sustav alternativne skrbi
 • Zdravi i snažni
 • Priprema za izlazak iz skrbi- sustav koji odgovara i stručnjacima i mladima
 • Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom i mladima u alternativnoj skrbi

Sukladno postavljenim strateškim ciljevima usmjereni smo i na intenzivno praćenje natječaja za dobivanje financijske potpore kako bismo osigurali nastavak rada postojećih programa, ali i implementirali nove sadržaje rada. Osim međunarodnih projekata naše usluge i programe financiramo provedbom nacionalnih projekta. Sve nacionalne projekte provodimo u suradnji s relevantnim ustanovama i organizacijama, a aktivnosti su jasno usmjerene ciljnoj skupini SOS Dječjih sela.

Brojni partneri i suradnici priključuju se našim projektima i podrška su nam u kvalitetnijoj provedbi aktivnosti, no isto činimo i mi i podržavamo naše partnere uključivanjem u njihove projekte.

 • Mobilni tim za podršku obiteljima u Međimurskoj županiji
 • Garancija za sve mlade
Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece

U Republici Hrvatskoj prava djece su propisana zakonima i drugim aktima, ali se ne ostvaruju u dovoljnoj mjeri. Posebno se to odnosi na prava djece u nepovoljnom položaju kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, žrtve nasilja, s invaliditetom, s teškoćama, u osjetljivim obiteljskim situacijama, u riziku od siromaštva i od socijalne isključenosti. Udruge koje pružaju socijalne usluge ovim ranjivim skupinama djece poznaju problematiku s kojom se susreću u ostvarivanju svojih prava, no same često nemaju dovoljno kapaciteta za praćenje javnih politika i zagovaranje prava djece.

Kroz projekt će se formirati Mreža udruga za zaštitu prava djece – minimalno 10 udruga iz 5 županija s područja Hrvatske. Mreža će analizirati i pratiti djelokrug politike za djecu s fokusom na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te prevenciju nasilja kroz provođenje istraživanja potreba djece i roditelja, analizu i nadgledanje odabranog djelokruga politike te prezentiranje rezultata institucijama koje se bave zaštitom prava djece i široj javnosti (provedbom javne kampanje). Ranjive skupine (djeca i roditelji) sudjelovat će u radionicama osnaživanja kroz koje će biti informirani o svojim pravima. U istu svrhu kreirat će se i podijeliti informativno-edukativni letci.

Partneri provedbi projekta pridonose kroz vlastitu stručnost i iskustvo: Hrabri telefon kroz vidljivost i prepoznatljivost u općoj javnosti, SOS Dječje selo Hrvatska kroz vidljivost i zagovaračke aktivnosti, Ardura kroz iskustva direktnog rada i perspektive lokalne, manje zajednice, Djeca prva kroz iskustvo umrežavanja i suradnju te jačanje kapaciteta stručnjaka. SOS Dječje selo Norveška pružat će konzultacijsku podršku nositelju i partnerskim organizacijama zbog svog iskustva u praćenju javnih politika.

Kao krajnji rezultat očekuje se kako će udruge okupljene u Mrežu unaprijediti suradnju, razmijeniti iskustva, osnažiti svoje zagovaračke i organizacijske kapacitete čime će kvalitetnije doprinositi zalaganju za realizaciju prava djece iz ranjivih skupina i njihovih obitelji.

Projekt traje od 01.10.2022. do 31.12.2023. Vrijednost projekta je 89.840,76 eura.

Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece – integriranje praksi temeljenih na znanjima o traumi u sustav alternativne skrbi

Cilj projekta

Cilj projekta je ojačati sustav podrške i pomoći djeci i mladima s iskustvom traume putem osposobljavanja stručnjaka unutar sustava alternativne skrbi.

Trajanje: 24 mjeseca (2020.-2022.)

Problem

Djeca i mladi u alternativnoj skrbi tijekom djetinjstva doživjela su brojna traumatska iskustva:

 • 75% djece u alternativnoj skrbi doživjelo je traumu prije dolaska u alternativnu skrb.
 • 50% ove djece svakodnevno je doživljavalo nasilje u svojim biološkim obiteljima.
 • 62% djece smješteno je u alternativnu skrb zbog fizičkog, emocionalnog ili seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja, iskorištavanja ili bilo koje kombinacije ovih vrsta zlostavljanja.

Nažalost, unatoč tim uobičajenim iskustvima, mnogi stručnjaci nisu adekvatno educirani kako skrbiti o djeci i mladima koji su doživjeli traumu.

Ova djeca trebaju stručnjake za skrb s vještinama, znanjem i iskustvom vezanim za njihovo psihosocijalno i mentalno zdravlje, kako bi izgradili povjerenje i snažne brižne odnose i pomogli im da prevladaju ta teška iskustva.

Rješenje

Naš je cilj pružiti stručnjacima alate i znanje potrebno za razumijevanje traume i rješavanje potreba djece i mladih na koje utječu. To radimo koristeći se praksama temeljenim na znanjima o traumi.

Glavne značajke skrbi temeljene na znanjima o traumi  su:

 • podizanje razine svijesti – svi koji pružaju alternativnu skrb svjesni su procesa koji utječu na djecu i mlade koji su doživjeli traumu.
 • strukturne promjene – postojeća organizacijska struktura i okvir skrbi uključuje razumijevanje, prepoznavanje i reagiranje na učinke traume.
 • sigurnost – osigurana je fizička, psihološka i emocionalna sigurnost kako za djecu tako i za stručnjake iz alternativne skrbi.
 • osnaživanje – skrb je postavljena na način koji pomaže djeci da obnove osjećaj kontrole i osposobi ih da budu aktivni u procesu oporavka.

Ciljani korisnici

Projekt je usmjeren na stručnjake  koji rade s djecom i mladima bez adekvatne roditeljske skrbi u Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj i Srbiji.

Također namjeravamo poboljšati kvalitetu skrbi u širem opsegu. Da bi se to postiglo, važno je uključiti stručnjake iz različitih sektora koji će dijeliti radne prakse i uspostaviti razumijevanje između službi.

Ključne projektne aktivnosti

Kroz projekt ćemo razviti i implementirati:

 • Program e-učenja za oko 1000 stručnjaka iz socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog i pravnog sektora, kako bi bolje razumjeli i prepoznali traumatska iskustva iz djetinjstva i njihov utjecaj na razvoj djece.
 • Provedbu treninga za 400 do 500 stručnjaka iz sustava alternativne skrbi u zemljama partnerima s ciljem stjecanja znanja i vještina za primjenu pristupa koji se temelji na znanjima o traumi u radu s djecom i mladima u alternativnoj skrbi.
 • Radionice organizacijskog razvoja kako bi se implementirale prakse temeljene na znanjima o traumi u oko 18 odabranih programa / organizacija koje pružaju alternativnu skrb za oko 1.000 djece bez adekvatne roditeljske skrbi i tako ostvarile održive sustavne promjene u tim organizacijama.
 • Preporuke o politici za poticanje posvećenosti državnih vlasti u pružanju potpore i provođenja prakse temeljene na znanjima o traumi na nacionalnoj razini. Usvajanje ovih preporuka politike može utjecati na dobrobit 40.000 djece koja žive u alternativnoj skrbi.

Projektni partneri

 • SOS Children’s Villages International;
 • Centar izvrsnosti za brigu i zaštitu djece (CELCIS), Sveučilište Strathclyde
 • Šest članova udruga SOS dječijih sela – Belgija, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Mađarska i Srbija;

Financiranje

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Europske unije The Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)

Više informacija o projektu možete pronaći i na međunarodnoj stranici projekta:

https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices

Sadržaj ovog dokumenta izražava isključivo stajalište njenih autora. Europska komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 Naš pripručnik ‘Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece’ možete preuzeti na linku:  Praktični priručnik.

Naše preporuke vezane za projekt možete preuzeti na linku: Preporuke: Skrb Temeljena Na Znanjima O Traumi

Vodič za rani razvoj organizacija koje svoj rad temelje na znanjima o traumi možete preuzeti na linku: Vodič za razvoj organizacija koje svoj rad temelje na znanjima o traumi.

Zdravi i snažni

Kroz dugogodišnju suradnju s tvrtkom Johnson & Johnson, tijekom 2017. i 2018. godine proveli smo projekt „Zdravlje je za sve“ koji je za cilj imao zdravstvenu prevenciju i edukaciju o higijeni te se provodio u pet država regije: Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. U Hrvatskoj su na području SOS Dječjih sela Lekenik i Ladimirevci provedene brojne radionice od strane zdravstvenih djelatnika na temu osobne higijene i njege djece različitih dobi, a radionice je odslušalo 166 stručnih djelatnika SOS Dječjih sela i bioloških roditelja uključenih u neki od naših programa čime je projekt indirektno utjecao na brigu o 1600 djece.

Nastavno na prethodni projekt, od sredine 2019. do sredine 2021. godine tvrtka Johnson & Johnson odlučila je financirati i novi projekt „Zdravi i snažni“, a čiji fokus smo pomaknuli sa zdravstvenih i higijenskih uvjeta na brigu o mentalnom zdravlju naših stručnjaka, djece i mladih. Tim projektom naš partner, tvrtka Johnson & Johnson, pokazao je snažno razumijevanje neodvojivosti mentalnog zdravlja od cjelokupne dobrobiti čovjeka.

Trenutačno, u okviru projekta „Zdravi i snažni“, provodimo niz edukacija čiji cilj je jačanje znanja i vještina naših stručnjaka i vanjskih suradnika putem upoznavanja s novim metodama, inovativnim alatima i tehnikama u radu, a čime će se olakšati njihov svakodnevni rad i osnažiti djeca i mladi za svakodnevne izazove života i odrastanja.

Tako se do sada 120 naših stručnjaka educiralo na teme „Alternativna skrb za djecu zahtjevnog ponašanja s iskustvom traume“, „Jačanje veza između djece u alternativnoj skrbi i njihovih bioloških obitelji”, „Strategije za pomoć pri učenju djeci s neurorazvojnim rizicima”, „Program zaštitnih ponašanja“, „Prevencija seksualnog zlostavljanja u alternativnoj skrbi“, „Sveobuhvatno upravljanje konfliktnim situacijama“.

Tijekom projekta izrađene su i memorijske kartice kojima se stručnjaci i roditelji mogu koristiti za zabavu i igru, ali i educiranje djece o zdravlju i higijeni.

Projekt financira:

Priprema za izlazak iz skrbi

Projekt Priprema za izlazak iz skrbi – sustav koji odgovara i stručnjacima i mladima namijenjen je stručnom osposobljavanju različitih stručnjaka za skrb o djeci koji rade s djecom ili mladima tijekom njihova izlaska iz sustava skrbi ili koji su zaduženi za dobrobit mladih osoba. Cilj je osposobiti stručnjake da u svoj rad integriraju pristup utemeljen na dječjim pravima, naročito kad je u pitanju priprema za izlazak iz sustava skrbi. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije, a prijavljen je u partnerstvu između SOS Kinderdorf Internationala, Celsisa, Eurchoilda te 5 SOS nacionalnih udruga iz Španjolske, Italije, Latvije, Litve i Hrvatske.

Udruga SOS Dječje selo Hrvatska provela je sve projektne aktivnosti u Hrvatskoj u suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu, Studijskim centrom socijalnog rada Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom komorom socijalnih radnika. U projekt je bilo uključeno nadležno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, s obzirom na to da su oni ključni dionici za provedbu okvira za izlazak iz sustava skrbi usmjerenog na djecu i sustavno održavanje edukativnih aktivnosti.

Ukupno su održane 4 edukacije u Hrvatskoj, u sklopu kojih je 80 stručnjaka iz područja alternativne skrbi naučilo integrirati u svoj rad pristup utemeljen na dječjim pravima te djecu i mlade na najbolji način pripremati za izlazak iz sustava skrbi. Sudjelovanje mladih imalo je presudnu i integralnu ulogu u svim aktivnostima u sklopu projekta. Mladi su bili uključeni u sve aspekte evaluacije, izrade materijala za edukaciju, stvaranja okvira za izlazak iz sustava skrbi kao i u diskusije.

Rezultati stručnog osposobljavanja poboljšat će sustave zaštite na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini putem integracije dječjih prava u praksu stručnjaka za skrb o djeci i rješavanjem prepoznatih nedostataka u procesu izlaska iz sustava skrbi. Promicanjem i jačanjem multidisciplinarnog pristupa u procesu izlaska iz sustava skrbi podići će se razina zaštite dječjih prava s naglaskom na obrazovanje, zapošljavanje i rješavanje stambenog pitanja putem suradnje s kreatorima službenih politika i donositeljima odluka.

Tijekom projekta razvijen je Praktični vodič za stručnjake i Trenerski priručnik. Ako ste zainteresirani za Trenerski priručnik, molimo Vas da nam se obratite na sljedeću mail adresu:

 

Ovaj projekt sufinancira Program prava, jednakosti i državljanstva (REC) Europske unije. Odgovornost za ovaj sadržaj leži isključivo na SOS Children’s Villages Internationalu. Europska komisija nije odgovorna za bilo koje informacije koje su ovdje sadržane.

 

Ovaj projekt sufinancira Program prava, jednakosti i državljanstva (REC) Europske unije. Odgovornost za ovaj sadržaj leži isključivo na SOS Children’s Villages International. Europska komisija nije odgovorna za bilo koje informacije koje su ovdje sadržane.

Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi

Projekt Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi nadogradio se na vodič Osiguranje dječjih prava – Vodič za stručne djelatnike u sustavu alternativne skrbi, koji je izrađen u partnerstvu Vijeća Europe i SOS Children’s Villages Internationala. Cilj vodiča je osigurati poštivanje prava djece i mladih koji žive u alternativnoj skrbi, uključujući i njihov prelazak u samostalan život.

Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije kroz program Fundamental Rights and Citizenship, te se ostvario putem međunarodnih i nacionalnih partnerstva između SOS Kinderdorf Internationala, Vijeća Europe, Eurochilda i partnera u 8 zemalja EU-a: Bugarske, Hrvatske, Estonije, Francuske, Mađarske, Italije, Latvije i Rumunjske.

U sklopu projekta razvijen je Priručnik za trening stručnjaka koji rade s djecom u području alternativne skrbi; osmišljen je trening za stručnjake kojim je ukupno educirano 800 stručnjaka u 8 europskih zemalja, od čega je u Hrvatskoj educirano ukupno njih 100.

Nakon provedbe nacionalnih treninga, stručnjaci iz sustava alternativne skrbi i treneri pridonijeli su razvoju nacionalnih i europskih preporuka koje su dale smjernice kako educirati stručnjake iz alternativne skrbi u lakšem primjenjivanju dječjih prava u svojem radu. Uložen je poseban trud da rezultati projekta dođu do ključnih dionika na međunarodnoj i nacionalnoj razini, koji imaju odgovornost za bazično i kontinuirano jačanje kapaciteta stručnjaka iz alternativne skrbi te za evaluaciju rada stručnjaka koji rade s djecom i mladima.

Mladi s iskustvom života u alternativnoj skrbi bili su uključeni su u projekt i u sve navedene aktivnosti u različitim ulogama: kao članovi nacionalnih upravnih odbora, europske stručne skupine ili kao nezavisni savjetnici na nacionalnoj razini.

 

Ovaj projekt sufinancira Program prava, jednakosti i državljanstva (REC) Europske unije. Odgovornost za ovaj sadržaj leži isključivo na SOS Children’s Villages International. Europska komisija nije odgovorna za bilo koje informacije koje su ovdje sadržane.

SOS Mobilni tim – sveobuhvatna podrška jednoroditeljskim obiteljima

Projekt „SOS Mobilni tim – sveobuhvatna podrška jednoroditeljskim obiteljima“ provodimo od početka lipnja 2020. godine s ciljem razvoja inovativnih izvaninstitucionalnih usluga utemeljenih na potrebama korisnika s naglaskom na specifične potrebe jedno-roditeljskih obitelji.  Projekt provodimo uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u partnerstvu sa Centrima za socijalnu skrb Glina i Sisak. Kroz projektne aktivnosti želimo postići kvalitetu skrbi o djeci u jednoroditeljskim obiteljima, povećati dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga usmjerenih na jednoroditeljske obitelji u SMŽ, doprinijeti razvoju mreže relevantnih dionika koji će moći adekvatno odgovoriti na potrebe jednoroditeljskih obitelji na području SMŽ. Kvaliteta izvođenja usluga u projektu osigurat će se i kroz kontinuiranu superviziju te edukaciju izvoditelja/ica projektnih aktivnosti.

Projekt financira:

 

POP-SOS Dječje selo Hrvatska

Projektom  “POP-SOS Dječje selo Hrvatska obuhvaćamo djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti i razvoja problema u ponašanju te im, kroz raznovrsne usluge, nudimo razvoj socijalnih i emocionalnih vještina, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, pomoć u učenju koju pružaju vršnjaci pomagači. Projekt se provodio od 2017. godine uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u partnerstvu i suradnji sa Osnovnom školom Glina i Centrom za  socijalnu skrb Glina. U posljednje tri godine, projekt je dao  izvrsne rezultate koje su prepoznate u lokalnoj zajednici koja je u području posebne državne skrbi te na kojoj su ovakve usluge i programi malo dostupni.

Projekt financira:

 

Idem u tvoje cipele-prevencija nasilja među djecom

Projektom „Idem u tvoje cipele-prevencija nasilja među djecom“ nastojimo utjecati na smanjivanje problema nasilja u školama. Četvrta godina provođenja projekta započinje u lipnju 2020. godine, uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  Do sada je kroz projekt obuhvaćeno više od 200 učenika/ica osnovnih škola na području SMŽ te se na više od 250 radionica s njima razgovaralo o nasilju, nenasilnom rješavanju sukoba, stereotipima i predrasudama, nasilju u adolescentskim vezama. Nastavlja se i dalje rad na povećanju tolerancije i prihvaćanju različitosti te adekvatnom nošenju sa neugodnim emocijama. Učenici radionice procjenjuju vrlo korisnima i žele ovakve oblike rada u svojim školama.

Projekt financira:

 

#vidime-za djetinjstvo jednakih prilika

Veliku pozornost javnosti privukli smo našim projektom vezanim za problem dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti #vidime-za djetinjstvo jednakih prilika, u sklopu kojeg je napravljen i senzibilizacijski video na temu siromaštva djece.

Projekt se provodio 2017./2018. godine uza sufinanciranje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i u partnerstvu sa SOS Dječjim selom Ladimirevci. Osim uspješno provedene kampanje, održano je 50 radionica za 861 dijete  na kojima su djeca kroz priču i kreativne metode rada senzibilizirana za potrebe siromašne, održane su 3 radionice/predavanja za 72 nastavnika te su provedena 3 stručna skupa pod nazivom Za djetinjstvo jednakih prilika kojima je pribivalo 206 sudionika/ca.

Projekt financira:

 

Mobilni tim za podršku obiteljima u Međimurskoj županiji

Od 2019. godine pomažemo i drugim organizacijama u implementaciji mobilnih timova. Putem partnerstva s Gradskim društvom Crvenoga križa Čakovec i CZSS-om Čakovec, projekt „Roma Support”, odnosno projekt Mobilni tim za podršku obiteljima u Međimurskoj županiji, radimo na socijalnoj uključenost pripadnika romske zajednice. Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Naša uloga u projektu sastoji se od podrške u implementaciji metodologije, praćenja kvalitete rada i evaluacije rada, povećanja znanja i vještina socijalnih radnica u Mobilnom timu GDCK-a Čakovec, rada na slučajevima te podršci u profesionalnu i osobnu rastu i razvoju članica Mobilnog tima GDCK-a Čakovec.

Projekt financira:

 

Garancija za SVE mlade

Garancija za SVE mlade je projekt osmišljen na temelju višegodišnjeg iskustva u radu s mladima iz alternativne skrbi, kao i dubinskog promišljanja socioekonomskog položaja svih mladih u Hrvatskoj, a posebno onih iz sustava alternativne skrbi, kao skupine u povećanu riziku od socijalne isključenosti.

Naime, premda se iz javnih nastupa može zaključiti da donositelji odluka mnogo očekuju od provedbe Garancije za mlade, instrumenta razvijenog na razini EU-a kojim bi se svakoj mladoj osobi u roku od 4 mjeseca od ulaska u nezaposlenost ili neaktivnost trebala zajamčiti kvalitetna ponuda nastavka obrazovanja, pripravništva ili radnog mjesta, ishode je teško predvidjeti, posebno kad govorimo o posebno ranjivim skupinama poput mladih iz alternativne skrbi.

Iz tog su razloga nositelj projekta, Mreža mladih Hrvatske, u partnerstvu sa SOS Dječjim selom HrvatskaCentrom za mladež Zaprešićudrugom Igra i Nacionalnim vijećem mladih Austrije, tijekom 2014. i 2015. godine proveli taj projekt. Cilj mu je razvoj učinkovitog sustava praćenja implementacije Garancije za mlade, osnaživanja kapaciteta projektnih partnera iz Hrvatske za aktivno praćenje i zagovaranje javnih politika za mlade iz sustava alternativne skrbi, predstavljanja održivih preporuke za uključenost mladih iz sustava alternativne skrbi u uspješnu provedbu Garancije za mlade i doprinosa ostvarenju višeg stupnja socijalne inkluzije mladih iz sustava socijalne skrbi, a posebno onih uključenih u mjere Garancije za mlade. Tim aktivnostima partneri žele doprinijeti većoj kvaliteti života za gotovo četiri tisuće mladih iz sustava alternativne skrbi.

U sklopu projekta bio je izrađen Izvještaj u sjeni (engl. Shadow report) koji je predstavljen na okruglom stolu u Zagrebu te analiza međunarodnih dobrih praksi u implementaciji Garancije za mlade. Bila je organizirana i dvodnevna međunarodna radionica razmjene iskustava u tom području te izrađena brošura u kojoj su dani najvažniji zaključci i preporuke izvještaja te analize međunarodnih praksi u implementaciji Garancije za mlade. Najvažniji zaključci i preporuke su predstavljeni i raspravljeni na sjednicama stručnih i savjetodavnih tijela nadležnih za mlade i pitanja zapošljavanja mladih, kao i na završnoj konferenciji na kojoj su prikazani svi rezultati i ishodi projekta.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Mreže mladih Hrvatske i projektnih partnera (suprijavitelja).

Prijatelj djece
Skip to content